Erasmus+

logo

EK Izglītības programmas Erasmus + KA2 stratēģiskais skolu sadarbības projekts Nr. 2019-1-IT02-KA229-063192_1

Spring and Respect will come back

Koordinators

Istituto Comprensivo F.D'Amico Italy

Partneri

Liceul Teoretic Mircea Eliade – Scoala Gimnaziala Nr 2 Lupeni Romania

Szkola Podstawowa nr 6 w Trzebini Poland

Siauliu rajono Kairiu pagrindine mokykla Lithuania

Trikatas pamatskola Latvia

Dimotiko Sxoleio Kalis Greece

Projekta darbības laiks

2019. gada 7. oktobra – 2021. gada 6. oktobrim

Laiks

Dalībvalsts

11-2019

Itālija

12-2019

Polija

03-2020

Lietuva

05-2020

Rumānija

10-2020

Latvija

02-2021

Grieķija

05-2021

Itālija

Logo   Logo1 Logo2

Trikātas pamatskolas skolēnu projekta logo skices

Pirmā projekta mobilitāte Rosolini, Sicīlijā

Novembra sākumā 3 skolotājas (Inguna Kondratjeva, Inga Boškina un Vija Mežīte) no vēsās un lietainās Latvijas ieradās saulainajā un siltajā Itālijā, Rosolini pilsētā (Sicīlijas salā). Tikāmies, lai iepazītos ar projekta dalībvalstu komandu, pārrunātu turpmāk darāmo, kā arī lai saņemtu pieredzējušo itāļu skolotāju ieteikumus un padomu. Katras valsts pārstāvji rādīja sagatavoto prezentāciju par savu valsti un skolu, apmainījās ar dāvanām. Kopīgajās pusdienās un vakariņās tikām lutināti ar īpašiem – itāļiem raksturīgajiem ēdieniem un dzērieniem. Vakaros devāmies apskatīt tuvumā esošās pilsētas, iepazīstot viņu kultūras mantojumu.

Līdz nākamajai tikšanās reizei Polijā – jau decembra sākumā, skolēniem skolotāju vadībā:

  • jāsagatavo Erasmus+ stūrītis par visām partnerskolām (to atrašanās vietu – ģeogrāfiju, vēsturi, kultūras mantojumu, valdību, info-, kas pašiem interesē par attiecīgo valsti).
  • mākslas skolotāja vadībā skolēniem jāizveido logo skice
  • jaatklāj kas neredzēts vai aizmirsts – ēdiens, piemineklis, sena dziesma, ezers, mežs utt., kā arī jāatrod info avoti.
  • jāizdomā 5 jautājumi saistībā ar savu kultūras mantojumu.  KAHOOT digitālo spēli veidos visi kopā Polijā.
  • skolēniem jāsagatavo īsa prezentācija par Latviju un Trikātu, ko rādīs Polijā.
  • lai nonāktu atbilstošā ģimenē, katram skolēnam jāaizpilda "studenta pase"
  • skolēniem jāraksta dienasgrāmata par pieredzēto katru dienu projekta laikā attiecīgā valstī. Pēc tam tā jāpublicē eTwinning vietnē.

                                                                                   Projekta koordinatore Vija Mežīte


Trikātas pamatskola ir uzsākusi dalību Erasmus+ programmas projektā “Spring and Respect will come back”

Trikātas pamatskolas saime, gan skolēni, gan skolotāji, jūtamies priecīgi un lepni, ka mūsu skola ir apstiprināta dalībai starptautiskajā Erasmus+ programmas projektā “Spring and Respect will come back”, Nr. 2019-1-IT02-KA229-063192_5, kurā piedalīsimies kopā ar skolēniem un skolotājiem no citām projekta dalībvalstīm: Itālijas, Polijas, Lietuvas, Rumānijas un Grieķijas laikā no 2019. gada 7. oktobra līdz 2021. gada 6. oktobrim.

Projekta prioritāšu izvēli lielā mērā nosacījušas cilvēces nākotni apdraudošās globālās vides problēmas, politiskās un sociālās krīzes pasaulē.

Piesārņojuma, globālās sasilšanas un dažādu sociālo krīžu izraisīto seku dēļ reāli apdraudēta mūsu bērnu un nākošo paaudžu dzīves iespējas. Mums jāmācās, katram pa sevi un visiem kopā mainīt savus dzīves paradumus un kļūt no “izmešanas sabiedrības” par “ilgākas lietošanas sabiedrību”, mums jāmācās gudri tērēt, gudri iepirkties un gudri izmantot. Mums jāizprot “aprites ekonomikas“ jēga un nozīmīgums, kas paredz izlietoto produktu nevis izmest atkritumos, bet gan pagarināt tā dzīves ciklu, otrreizēji lietojot, pārstrādājot, atjaunojot un izmantojot par izejvielu jaunu produktu ražošanā. Mums katram jāapzinās savas valsts, sava novada aprites ekonomikas iespējas.

Mēs paši esam sabiedrības, vides un dabas sastāvdaļa. Tāpēc otra būtiska projekta prioritāte ir izziņa, cieņa un godbijība pret katru cilvēku un pašam pret sevi; pret savas vides, vēstures un kultūras mantojumu. Tās ir mūsu vērtības, ar kurām, savstarpēji daloties visa projekta ietvaros, mēs aktīvi apzināsim nepieciešamību šo vērtību saglabāšanā un attīstībā. Semināros, darba grupās, konferencēs, apmaiņas braucienos veidosies mūsu tolerance un dziļākā izpratne arī par citu tautu kultūras mantojumu, vēsturi, vidi, dzīvesveidu un paražām; pietāte un cieņa pret atšķirīgo, meklējot tos kopīgos aspektus, kas mūs vieno kā aktīvus pilsoņus vienotā Eiropā.

Projekta gaitā, mēs mācīsimies, analizēsim, diskutēsim, sastādīsim aptaujas lapas, veiksim anketēšanu un rezultātu apkopošanu, pētīsim, secināsim, prezentēsim, apkoposim un publicēsim pētījumu rezultātus. Tā būs lieliska iespēja katram no mums ne tikai uzlabot savas svešvalodu zināšanas un prasmes, bet arī izkopt savas sociokomunikatīvās prasmes: sadarboties daudznacionālā vidē, strādāt komandā, ar cieņu un toleranci izturoties pret atšķirīgo, respektējot katra indivīda viedokli, justies kā neatņemamai daļai no liela veseluma: iekļauti un vienoti bez robežām Eiropā.

Projekta pirmā mobilitāte – skolotāju apmācība – notika no 4. novembra līdz 8. novembrim Rosolini, Sicīlijā. Seminārā piedalījās trīs pedagogi no katras partnerskolas. Tikšanās notika I.C.F. d'Amico Rosolini skolā. Apskatījām skolas mācību telpas un secinājām, ka mūsu skolā mācību telpas ir gaišākas un mājīgākas. Partnerskolu pārstāvji pastāstīja par savu valsti un skolu, kā arī par pieredzi Erasmus+ projektu realizēšanā. Seminārā tika detalizēti plānota projekta turpmākā norise 2019./2020. mācību gadam un katra partnera veicamie uzdevumi, kā arī izstrādāti nepieciešamie dokumenti projekta kvalitatīvai vadībai.

7. novembrī apmeklējām Rosolini pašvaldību un tikāmies ar tās mēru. Viņš atzina, ka svarīgi ir runāt ar ģimenēm par projektā iekļautām tēmām, novēlēja izveidot stipru sadarbības komandu.

Projekta viens no virzieniem ir iepazīt katras valsts kultūras mantojumu. Mums bija iespēja doties nelielā ekskursijā uz pilsētām Noto un Modica. Noto atrodas Sicīlijas dienvidaustrumos. Tā pazīstama kā “skaistākā baroka pilsēta Sicīlijā”. Šī vēlīnā baroka pilsēta, kas atrodas Val di Noto ielejā, 2002. gadā tika iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Modica  ir vēl viena Noto ielejas pilsēta, kura iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma objektu sarakstā. Pilsētas senākā daļa atrodas kalnu nogāzē, tās ēkas ir izvietotas cieši viena pie otras un patiesībā ir seno alu paplašinājums. Ir uzskaitītas apmēram 700 alas, kuras agrāk bija apdzīvotas un mūsdienās ir apskatāmas pilnībā vai iebūvētas jaunajās, modernajās ēkās.

Nākamā mobilitāte notiks no 2. decembra līdz 6. decembrim Tšebiņā, Polijā. Tajā piedalīsies Trikātas pamatskolas divas skolotājas un pieci skolēni. Šajā īsajā laika posmā ir jāpaveic vairāki mājas darbi: jāiekārto “Erasmu stūrītis”, jāuzzīmē projekta LOGO, jāizveido prezentācija par savu valsti un skolu, jāsagatavo 5 jautājumi par Latviju, kurus ievietos spēļu programmā “Kahoot”,  jāuzfilmē video par novadam, pagastam svarīga kultūras mantojuma (kurš ir aizmirsts) aktualizēšanu.

Polijā skolēniem būs jāsadarbojas ar pārējo partnerskolu skolēniem, jādiskutē un jāiesaistās dažādās aktivitātēs. Viņi dosies arī ekskursijās, iepazīs Polijas vēsturi, kultūru un arhitektūru.

Projekta aktivitātes un izveidotie materiāli būs ievietoti skolas mājaslapā www.trikatasskola.lv

Trikātas pamatskolas direktore Inguna Kondratjeva

Programmu līdzfinansē Eiropas Savienība

Vairāk par ERASMUS+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv 

  kopbilde

Erasmus komandas kopbilde